ส่วนนำรายงาน

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก

เรื่อง ไม้กวาดก้านมะพร้าว

จัดทำโดย

                                                     1. นางสาวปรารถนา    ซาจันทึก 

                                                     2.  นางสาวเจนจิรา        ปานกลาง

                                                     3. นางสาวสุกัญญา     กาญจนเกตุ

                                                     4.  นางสาวนุชิตา        แปะกระโทก

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

นำเสนอ

ครูอุทัย  เหตุผล

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิชา    โครงงานคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2554
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา

 

หัวข้อโครงงาน                  :  การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
                                            เกี่ยวกับภูมิปัญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก 
                                            เรื่อง  เฟื้องฟ้า

ประเภทของโครงงาน        :  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

ผู้เสนอโครงงาน               :  1. นางสาวปรารถนา    ซาจันทึก

                                                  2.  นางสาวเจนจิรา        ปานกลาง

                                                  3. นางสาวสุกัญญา     กาญจนเกตุ

                                                  4.  นางสาวนุชิตา        แปะกระโทก

ครูที่ปรึกษาโครงงาน          :  นายอุทัย  เหตุผล    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ปีการศึกษา                           :  2554

 

บทคัดย่อ

             โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหนองบุญมาก   เรื่อง  เฟื้องฟ้า    นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อว่า WordPress ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเฟื้องฟ้าซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการตัดต่อกิ่งโดยผู้จัดทำโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก
ที่   http://fuengfahngam.wordpress.com   ทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

กิตติกรรมประกาศ

                               รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทำโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                                ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ  ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนำการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณกำลังใจดี ๆ  จากนายสุชาติ  สนโสก  ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทำโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็นกำลังใจ ซึ่งผู้จัดทำซาบซึ้งในความกรุณาอันยิ่งใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

   

 นางสาวปรารถนา    ซาจันทึก 

                                                       นางสาวเจนจิรา        ปานกลาง

                                                      นางสาวสุกัญญา     กาญจนเกตุ

                                                       นางสาวนุชิตา        แปะกระโทก

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                                           หน้า

บทคัดย่อ                                                                                                                        1

กิตติกรรมประกาศ                                                                                                        2

สารบัญ                                                                                                                           3

สารบัญภาพ                                                                                                                    4

บทที่ 1  บทนำ                                                                                                                 5

                1.1  แนวคิด ที่มา และความสำคัญ                                                                                                    
                1.2  วัตถุประสงค์                                                                                                                                  
                1.3  ขอบเขตของโครงงาน                                                                                                                 
                1.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                     

บทที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                                            6

                2.1  ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต                                                  

                2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media                                                                                     

                2.3  เว็บบล็อก (WebBlog)                                                                                                                

บทที่ 3 วิธีดำเนินงานโครงงาน                                                                                   7

                3.1  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา                                            
                3.2  ขั้นตอนการดำเนินงาน                                                                                                                

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานโครงงาน                                                                            8              

                4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก                                                                                                                     
                4.2  ตัวอย่างการนำเสนอหน้าเว็บบล็อก                                                                                         

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะ                                                   9            

                5.1  การดำเนินงานจัดทำโครงงาน                                                                                

                5.2 สรุปผลการดำเนินงานโครงงาน                                                                                                
                5.3
ข้อเสนอแนะ               

บรรณานุกรม                                                                                                            10

ภาคผนวก                                                                                                                 11            

             

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s